FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
GESI Policy ८०/८१ 11/26/2023 - 18:36 PDF icon लैससास.pdf
बालिका विकास बचत कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संसोधन 2078 ८०/८१ 09/27/2023 - 17:10 PDF icon बालिका विकास बचत कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संसोधन 2078.PDF
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संसोधन)-2080 ८०/८१ 09/05/2023 - 16:48 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 16:28 PDF icon आर्थिक ऐन, ८० हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ७९/८० 06/23/2023 - 15:15 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ (1).pdf
नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन, 2079 ७९/८० 05/03/2023 - 14:31 PDF icon नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन, 2079.pdf
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका,२०७० ७९/८० 01/15/2023 - 20:18 PDF icon स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका,२०७०
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको विभिन्न समूह गठन र सञ्चालनसम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 01/11/2023 - 09:21 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको विभिन्न समूह गठन र सञ्चालनसम्वन्धी कार्यविधि, २०७९
संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 01/10/2023 - 22:03 PDF icon संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७९
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७८/७९ 12/27/2022 - 15:45 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

Pages