FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००।-
आवश्यक कागजातहरुः-

व्यहोरा खुलेको निवेदन,
नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र,
जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा,
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र,
हकवालाको नागिरकताको प्रमाण पत्र,
हकदारहरुको फोटो २/२ प्रति,
अंशवण्डाको हक स्थापित भएको अवस्थामा अं.व. पत्रको प्रतिलिपी ,
चालु आर्थिक बर्ष सम्मको एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको फोटोकपी ,
मालपोत कर

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००।-
आवश्यक कागजातहरुः-

व्यहोरा खुलेको निवेदन,
नाता प्रमाणित गर्नेको जन्म दर्ता÷नागरिकता,
दुवै पक्षको पासपोर्ट साईजको दुई÷दुई प्रति फोटोहरु,
आवश्यकता अनुसार जन्म,विवाह,मृत्यु दर्ता, बसाई सराई प्रमाण पत्र,
चालु आ.व. सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०।-
आवश्यक कागजातहरुः-

व्यहोरा खुलेको निवेदन,
अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार,
साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु ,
पार्सपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति,
चालु आ.व. सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,
सर्जमिन मुचुल्का, अनुसुचि फाराम

सेवा प्रकारः- आर्थिक सहयोग
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- लेखा अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वातावरण सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन उपशाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

• व्यहोरा खुलेको निवेदन
• नागरिकताको प्रतिलिपि
• सम्बन्धित वडाको सिफारिस
• अस्पतालको कागजपत्र

सेवा प्रकारः- योजना
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- लेखा अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका कार्यालय (आर्थिक प्रशासन शाखा)
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

• भुक्तानी माग निवेदन
• सम्बन्धित वडाको सिफारिस
• कार्य सम्पन्‍न प्राविधिक मुल्याङ्‍कन
• नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
• प्रमाणित बिल भरपाईहरु
• बीस हजार भन्दा माथिको सामाग्री खरिद भए अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल
• सामाजिक परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
• योजना शुरु हुनु पुर्व सञ्‍चालन हुदैँ गर्दा र सम्पन्‍न भै सकेपछिको (३ चरणको) केही तस्वीरहरु
• उपभोक्ता समितिले आय व्ययको सम्बन्धमा गरेको निर्णय प्रतिलिपि
• पाँच लाख भन्दा माथिको योजनाको हकमा अनिवार्य रुपमा होडिङबोर्ड राखिएको फोटोहरु
• मेसिनरी उपकरणबाट काम गरेको भए सो को अनिवार्य रुपमा भ्याट विल

सेवा प्रकारः- योजना
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना अधिकृत(नगरपालिका) र वडा सचिव(वडा)
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका कार्यालय (योजना उपशाखा) र वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

• सम्झौता माग निवेदन
• सम्बन्धित वडाको सिफारिस
• वडा अध्यक्ष वा वडा सदस।यको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरि वडा अध्यक्षबाट प्रमाणित निर्णयको प्रतिलिपि
• उपभोक्ता समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
• उपभोक्ता समितिको सबै सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• प्राविधिक लागत अनुमान
• समितिको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवको फोटो सहितको उपस्थिति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०।-
आवश्यक कागजातहरुः-

व्यहोरा खुलेको निवेदन,
नागिरकताका अनुसुचि फाराम,
बंशजको नाता खुल्ने व्यक्तिकोे नागरिकताको प्रमाण पत्र,
नाता खुल्ने व्यक्तिको सनाखत,
विवाहित महिलाको लागि विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र ,
वसाई सरी आएको हकमा वसाँई सराई को प्रमाण पत्र ,
पासपोर्ट साइजको फोटो ४ प्रति ,
जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र ,
निवेदकको ३ पुस्ता भित्रको सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहित लिई आउनुपर्ने ,
चालु आ.व. सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- आधा घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा संयोजक
सेवा दिने कार्यालयः- आर्थिक विकास शाखा
सेवा शुल्कः- ५००।-
आवश्यक कागजातहरुः-

• सम्बन्धित टोलसंगठनको सिफारिस(सक्‍कल)
• नागरिकताको प्रतिलिपि
• सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्‍जिकाधिकारी, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क, ३५ देखि ७० दिन भित्र रू.८।- र सो भन्दा बढी भएमा रू ५०।-
आवश्यक कागजातहरुः-

पति पत्नी दुवैेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, ना.प्र. नभएको भए जन्म दर्ता र बावु आमाको नागरिकता, दर्ता विवाह भए सोको प्रमाणपत्र सहित दुवै जना उपस्थित हुनुपर्ने ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्‍जिकाधिकारी, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क, ३५ देखि ७० दिन भित्र रू.८।- र सो भन्दा बढी भएमा रू ५०।-
आवश्यक कागजातहरुः-

शिशुको बाबु–आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र, उमेर खुलेको प्रमाणको आधारमा परिवारको मुख्य व्यक्ति वा सबै भन्दा जेठो व्यक्तिले सूचना दिने ।

Pages