FAQs Complain Problems

योजना भुक्तानी तथा फरफारक

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
लेखा अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय (आर्थिक प्रशासन शाखा)
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

• भुक्तानी माग निवेदन
• सम्बन्धित वडाको सिफारिस
• कार्य सम्पन्‍न प्राविधिक मुल्याङ्‍कन
• नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
• प्रमाणित बिल भरपाईहरु
• बीस हजार भन्दा माथिको सामाग्री खरिद भए अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल
• सामाजिक परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
• योजना शुरु हुनु पुर्व सञ्‍चालन हुदैँ गर्दा र सम्पन्‍न भै सकेपछिको (३ चरणको) केही तस्वीरहरु
• उपभोक्ता समितिले आय व्ययको सम्बन्धमा गरेको निर्णय प्रतिलिपि
• पाँच लाख भन्दा माथिको योजनाको हकमा अनिवार्य रुपमा होडिङबोर्ड राखिएको फोटोहरु
• मेसिनरी उपकरणबाट काम गरेको भए सो को अनिवार्य रुपमा भ्याट विल