FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आ.व. २०८०।०८१ मा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि आवेदन साथै गत आ.व. मा सूचीकरण भएका व्यक्तिहरुले नवीकरणका लागि निवेदन दिने बारे सूचना।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आ.व. २०८०।०८१ मा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि आवेदन साथै गत आ.व. मा सूचीकरण भएका व्यक्तिहरुले नवीकरणका लागि निवेदन  दिने बारेको सूचना।

आर्थिक वर्ष: