FAQs Complain Problems

नामसारी सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००।-
आवश्यक कागजातहरु: 

व्यहोरा खुलेको निवेदन,
नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र,
जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा,
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र,
हकवालाको नागिरकताको प्रमाण पत्र,
हकदारहरुको फोटो २/२ प्रति,
अंशवण्डाको हक स्थापित भएको अवस्थामा अं.व. पत्रको प्रतिलिपी ,
चालु आर्थिक बर्ष सम्मको एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको फोटोकपी ,
मालपोत कर