FAQs Complain Problems

नाता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००।-
आवश्यक कागजातहरु: 

व्यहोरा खुलेको निवेदन,
नाता प्रमाणित गर्नेको जन्म दर्ता÷नागरिकता,
दुवै पक्षको पासपोर्ट साईजको दुई÷दुई प्रति फोटोहरु,
आवश्यकता अनुसार जन्म,विवाह,मृत्यु दर्ता, बसाई सराई प्रमाण पत्र,
चालु आ.व. सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद