ब्याकहो लोडर आपूर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना